БГ EN
Начало За фирмата Контакти
Лукойл пласментно-складова база
 

Информационна брошура за възникването на АВАРИИ!!!

ПЛАСМЕНТНО СНАБДИТЕЛНА
БАЗА “БМВ-2000” ООД Благоевград
е модерна петролна база, предназначена за
доставка на горива за целия регион
чрез ж.п. връзки, съхраняването им и тяхната реализация

 

Уважаеми съседи и съграждани!

Нашата фирма е оператор на пласментно - снабдителна база - гр. Благоевград. В нея има съоръжения криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие като наши съседи ще бъдете информирани за тези съоръжения.
Все пак нека да уточним: не всяка авария е авария! Под промишлена авария разбираме такава, при която при изпускането на опасни вещества може да възникне опасност за човека и околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които трябва да предотвратят аварията. Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.
Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да предотвратим това изцяло. Така Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа! Ако все пак въпреки всички нашипостоянни мерки за сигурност се случи авария, тогава настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това как да се държите!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Наименование Токсикологична характеристика Очаквани вредни ефекти върху здравето
Автомобилен бензин Отровно вещество със слабо и умерено дразнещо действие. Въздейства на централната нервна система. Вредно и фатално при поглъщане. Предизвиква дразнене на очите, на дихателните пътища, повдигане, загуба на съзнание, обриви на кожата. Ако се погълне може да навлезе в белите дробове и причинява тяхното увреждане.
Дизелово гориво Увреждат нервната система, черния дроб. Дразнители. Запалими. Опасни за околната среда. Остри и хронични отравяния. Злополуки.

НАСОКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

- веднага напуснете засегнатата територия, търсете защита в затворени помещения, дръжте влажни кърпи пред устата и носа, след вдишване идете при лекар, избягвайте физически усилия - не се движете, не пушете, следвайте нарежданията и съобщенията на спасителните групи.
- на местата, където се извършват товаро - разтоварни работи с взривни и пожароопасни материали, не се допуска използването на открит огън, необезопасена техника и транспортни средства за работа в съответната среда.
- забранено е да се чука с железни предмети, които могат да образуват искра.
- абсолютно е забранено пушенето в района на раз-товарището и внасянето на открит огън, запалки, кибрит.

ДЕЙСВИЯ ПРИ АВАРИИ

Възникването на аварии не е много вероятно, защото именно съоръженията криещи опасности са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват съгласно най-високите стандарти за сигурност. За да се сведат до минимум последствията от подобни инциденти, са предприетиследните мерки:

за безопасност на съоръженията

- резервоарите са снабдени със съответната осигурителна арматура - дихател, огнепреградител и нивопоказател, притежават звукова сигнализация на нивомерите.
- оборудването отговаря на най-високите изисквания за сигурност при работа с лесно запалими и взривоопасни вещества.
- интегрирани са системи, средства и уреди за потушаване на пожари.
- изградена е единна защита от мълнии, която включвамачти с мълниеприемници и заземителен контур.
- взети са всички предохранителни мерки за овладяването на производствени аварии още в начална фаза.

за оптимална организация на експлоатация

- регулярно се провеждат инструктажи, обучение, тренировки и учения за придобиване на знания и умения за стриктно спазване на технологичната дисциплина и справяне с всяка извънредна ситуация, която можеда възникне при работа с ПСБ.
- изградени са процедури за оповестяване и комуникация с ръководството на „БМВ 2000“ ООД и аварийните служби (веднага може да се търси помощ от специалисти).
- контролно-пропускателния режим на територията на базата се осъществява от специализирана фирма за охрана, притежаваща радиостанции, система за видео наблюдение и други технически средства.

за изграждане на аварийни групи

- собствените групи от сили и средства за реагиране, включващи авариен екип, разузнавателно-спасителен екип, санитарен екип и противопожарно ядро, са готови по всяко време да реагират при авария на територията на базата.
- привличането на допълнителни аварийни групи като: сили и средства на ГЗ; на РС ПБС; на РПУ; на “Спешна медицинска помощ“ и на МО.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

Пътища за получаване на информация
Вземете под внимание свиренето на сирените:
„Предупреждение“ -равен, непрекъсващ тон в продължение на 3 минути!
„Опасност“ - непрекъснато увеличаващ се и затихващ тон в продължение на най-малко 1 минута!
„Отбой“ - равен, непрекъсващ тон в продължени на 1 минута!
Следете съобщенията по високоговорителите. Изпълнителните групи и пожарната ще Ви уведомява с високоговорители, какви правила на поведение да спазвате.
Включете радиоапаратите си. Местните радиостанции ще Ви уведомяват за аварията, правилата на поведение и очакваното развитие на нещата.

Поведение на открито
Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата в кьщи, поканете минувачите да влязат в домовете Ви, ако не могат без опасност да се приберат у дома. Помогнете на инвалидите.

Поведение в сградите
Затворете прозорците и вратите. Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да проникнат пушек и облаци сажди. Сгънете влажни кърпи. Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си. Не блокирайте телефонните линии. Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само в случай на нужда от помощ. Телефонните линии са необходими за оказване на помощ и провеждането на спасителни мероприятия.

Поведение при евакуация
-запазете спокойствие;
-спазвайте инструкциите на аварийните служби;
-заключвайте сградите, когато напускате;

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

При експлоатацията на съоръженията си “БМВ-2000” ООД, има много отговорно отношение към служителите си, съседното население и околната среда. Фирмата систематично подобрява безопасността, охраната на труда и опазването на околната среда, с цел осигуряване на пълно съответствие със законовите уредби и постоянно подобряване на работните стандарти. Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление. Многопластовиятмениджмънт на риска в ПСБ е структуриран на всички нива, с което гарантира сигурността на работата не само в конкретното предприятието и за целия район.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За нашите съоръжения и обработваните в тях вещества и смеси, както и за взетите от нас мерки по безопасността, можете да получите на тел.: 073 / 88 56 53 от:
Ръководител на ПСБ “БМВ-2000“ ООД Благоевград - Генчо Димитров.

Design
Начало | За фирмата | Лични данни | Контакти
БМВ-2000, Благоевград, ул. Георги Попов N 1, Тел.: 073 / 88 43 27