БГ EN
Начало За фирмата Ценова листа Контакти
Лукойл пласментно-складова база
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Въведение

Ние сме: БМВ – 2000 ООД. Намираме се на адрес: Благоевград, ул. Георги Попов N 1. Можете да се свържете с нас на телефон: 073 / 88 43 27 и електронен адрес за кореспонденция: bmv_2000@abv.bg.
В изпълнение на задълженията ни като администратор на лични данни сме определили Длъжностно лице по защита на личните данни. Можете да се свържете с него на адрес: Благоевград, ул. Георги Попов N 1, чрез телефон: 073 / 88 43 27и електронен адрес за кореспонденция: bmv_2000@abv.bg.

1.1. Цел на документа

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация за наетите от нас лица, която представлява лични данни. Затова чрез настоящото Съобщение за поверителност на личните данни Ви  информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.
Молим, запознайте се внимателно с този документ.
Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично, за което ще Ви уведомим своевременно.

1.2. Обхват

Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин.  Информацията може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в:

 • Договори с клиенти и доставчици;
 • Издадени и получени фактури към клиенти и доставчици и др. подобни документи;
 • АДД и ПАД;
 • Експедиционни бележки;
 • Видеонаблюдение осъществявано от страна на дружеството с цел сигурност, съхранение на собствеността на дружеството и охрана.

1.3. Адресати

Адресатите на настоящия документ са лицата, чиято информация обработваме във връзка с предоставяните от нас услуги.

2. Лични данни, които обработваме

Видовете лични данни, които обработваме, ще зависят от услугата, която Ви предоставяме. Обикновено видовете лични данни ще включват, но не могат да бъдат ограничени до: имена, ЕГН, адрес и данни за контакт, телефон, имейл и др.;
В някои случаи предоставянето на личните Ви данни е необходимо, за да сключите договор с нас или да спазваме приложимото право. Ако не ни предоставите такава информация, може да не успеем да изпълним договора си с Вас (ще ви информираме, когато е необходимо предоставяне на информация).
Правно основание и цели на обработката на личните Ви данни
Използваме личните Ви данни за няколко цели, които подробно посочваме в раздели 2.2 и 2.3 по-долу. В раздел 2.1 е посочено правното основание за обработката на Вашите лични данни.

2.1. Правно основание за обработката

Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на основание за тази обработка. Освен това обработването на специални категории лични данни (включително данни, свързани със здравето, сексуалния живот, расовия или етнически произход или религиозните убеждения) винаги се основава на самостоятелно основание.
В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

 • Изпълнение на договори;
 • Изпълнение на законово основание във връзка с трудовото, счетоводното, данъчното, осигурителното законодателство или други законови задължения във връзка със защита на правните интереси на дружеството;
 • Видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа във връзка с гарантиране сигурността на служителите, клиентите, посетителите и имуществото на дружеството;
 • Получено съгласие на субекта на данните;

2.2. Цели на обработката

Дружеството може да обработва Вашите лични данни за следните цели:

 • Изпълнение на договор;
 • Издаване на фактури;
 • Получаване на фактури;
 • Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС – ЕДД и ЕДП;
 • Издаване на фиш за експедиция на горива, експедиционна бележка, АДД, ПАД;
 • Законосъобразни цели и защита на правните интереси на дружеството;

2.3. Установяване, упражняване и защита на правни искове

Компанията може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.


3. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Дружеството не извършва обработка за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

4. Източници на лични данни

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при сключването или изпълнението на договора ни.

5. Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазваме личните данни само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид рамките на приложимия законов срок.

6. Разкриване и трансфер на лични данни

За целите, изброени по-горе, можем да споделяме вашите лични данни с:
 - колеги в компанията на трети лица или доставчици във връзка с изпълнението на сключените договори;
- Данъчни, митнически и други публични органи във връзка със законодателството;
- Търговски дружества предоставящи услуги по видеонаблюдение, охрана, одит, застраховане, разработка и поддръжка на ИТ системи в качествто на обработващи или администратори на лични данни.

7. Сигурност на Вашите лични данни

Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното ни законодателство.
Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и устройствата си.

8. Вашите права

Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да Ви подпомогне при упражняването на правата на субекта на данни. По отношение на извършваните от нас процеси на обработка на личните Ви данни, имате следните права:

 • да поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;
да поискате коригиране на предоставените от Вас лични данни или
 • на част от тях;
 • да поискате изтриване - упражняване на „правото да бъда забравен“;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите за който са били събирани, но повече не са необходими;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 • да поискате преносимост на личните данни от един администратор на друг и др.

За упражняването на тези права, с изключение на правото Ви на жалба, молим, свържете се с нас на посочените:
Адрес: Благоевград, ул. Георги Попов N 1
Телефон: 073 / 88 43 27
Факс: 073 / 88 43 27
Адрес за електронна кореспонденция: bmv_2000@abv.bg
Ще Ви предоставим подробна информация за начините на упражняване на Вашите права.
Молим, обърнете внимание, че може да поискаме доказателство за самоличност и си запазваме правото да събираме такса например, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна. Ще се стремим да отговорим на Вашето искане в приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които налагат удължаването.

9. Свържете се с Нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражните някое от Вашите права, молим свържете се с нас като позвъните на телефон: 073 / 88 43 27 или пишете на e-mail: bmv_2000@abv.bg .
Design
Начало | За фирмата | Лични данни | Контакти
БМВ-2000, Благоевград, ул. Георги Попов N 1, Тел.: 073 / 88 43 27